Här har vi de vanligaste algerna man kan få i sitt akvarium och hur man kan bekämpa dessa.

Kiselalger trivs i närvaro av överflödiga näringsämnen och tillgång till ljus. De kan uppstå i ett nytt akvarium under den så kallade “inmognadsperioden” när balansen mellan näringsämnen och biologisk aktivitet inte har etablerats ordentligt. De kan också utvecklas om det finns obalanser i vattenparametrar eller om akvariet lider av övergödning.

För att bekämpa kiselalger i akvariet kan du vidta följande åtgärder:

 1. Kontrollera övergödning: Minska mängden mat som ges till fiskarna och undvik överutfodring. Överflödiga näringsämnen kan främja kiselalgernas tillväxt.
 2. Optimerad belysning: Justera belysningstiden och intensiteten för att undvika överexponering av ljus. Kiselalger trivs i närvaro av starkt ljus, så det kan vara fördelaktigt att minska belysningstiden.
 3. Förbättra vattenomsättningen: Se till att akvariet har tillräcklig vattenomrörning och filtrering. En bra cirkulation hjälper till att förhindra att kiselalger får fäste på ytor i akvariet.
 4. Manuell avlägsning: Använd en algborste eller -trasa för att manuellt ta bort kiselalger från ytor i akvariet. Regelbunden rengöring kan bidra till att minska deras tillväxt.

Det är också viktigt att notera att kiselalger vanligtvis är självreglerande och kan försvinna naturligt när akvariet blir mer stabilt och balanserat. Det kan ta lite tid, men genom att vidta åtgärder för att förhindra övergödning och optimera akvarieparametrarna kan du minska förekomsten av kiselalger och återställa en hälsosam balans i akvariet.

Skäggalger/tofsalger är en typ av alger som bildar långa trådar eller “skägg” som fäster sig på växter, dekorationer och andra ytor i akvariet. De uppstår vanligtvis på grund av en obalans i akvariet, särskilt höga nivåer av näringsämnen och låg ljusintensitet. För att bekämpa skäggalger i akvariet kan du vidta följande åtgärder:

 1. Optimerad belysning: Se till att akvariet har tillräckligt med ljus för att främja växternas tillväxt, samtidigt som du undviker överdriven ljusintensitet. Skäggalger trivs särskilt i svagt ljus, så det kan vara fördelaktigt att öka belysningstiden eller använda starkare belysning.
 2. Balanserad gödning: Undvik övergödning genom att använda gödningsämnen i rätt mängd och frekvens för dina växter. Överflödiga näringsämnen kan främja skäggalgernas tillväxt. Se till att följa instruktionerna för gödningsprodukterna noggrant.
 3. Förbättrad vattenomsättning: Se till att akvariet har tillräcklig vattenomrörning och filtrering. En bra cirkulation hjälper till att förhindra att näringsämnen samlas på ytor och gynnar skäggalger.
 4. Manuell avlägsning: Använd en algborste eller -trasa för att manuellt ta bort skäggalger från ytor i akvariet. Var noga med att rengöra verktygen noggrant för att förhindra spridning av alger till andra delar av akvariet.
 5. Biologisk kontroll: Vissa akvariefiskar och sniglar äter skäggalger. Att införa sådana organismer kan vara ett naturligt sätt att kontrollera algväxten, men se till att välja kompatibla arter som inte kommer att skada dina växter eller andra invånare i akvariet.

Genom att skapa en balanserad miljö med optimal belysning, gödning och vattenomsättning samt regelbunden manuell rengöring kan du bekämpa och hålla skäggalger under kontroll i ditt akvarium.

Svävalger är mikroskopiska alger som bildar en grönaktig, molnig färg i vattnet i akvariet. De uppstår vanligtvis på grund av obalanser i akvariet, som övergödning och bristande vattenomsättning. För att bekämpa svävalger i akvariet kan du vidta följande åtgärder:

 1. Kontrollera övergödning: Minska mängden mat som ges till fiskarna och undvik överutfodring. Överflödiga näringsämnen, särskilt fosfat, främjar svävalgens tillväxt.
 2. Förbättrad vattenomsättning: Se till att akvariet har tillräcklig vattenomrörning och filtrering. En bra cirkulation hjälper till att förhindra ansamling av näringsämnen och minskar svävalgens tillväxt.
 3. Användning av kemiska medel: Kemiska medel, såsom algicider eller växtskyddsmedel, kan användas för att bekämpa svävalger. Det är viktigt att följa instruktionerna noggrant och vara medveten om eventuella effekter på andra organismer i akvariet.
 4. UV-sterilisering: En UV-sterilisator kan installeras i akvariet för att hjälpa till att kontrollera svävalger. UV-ljuset dödar algerna och minskar deras förekomst i vattnet.
 5. Vattenbyten: Regelbundna vattenbyten bidrar till att minska näringsämnen och slå ut svävalger.

För att förebygga framtida svävalgsproblem är det viktigt att upprätthålla en balanserad miljö i akvariet genom att kontrollera näringsämnen, optimera vattenomsättningen och undvika överutfodring. Genom att ta dessa åtgärder kan du bekämpa svävalger och upprätthålla ett hälsosamt och klart vatten i akvariet.

Trådalger är en typ av alger som bildar långa, trådliknande strukturer i akvariet. De uppstår vanligtvis på grund av näringsobalans eller andra faktorer som påverkar akvarieekosystemet. För att bekämpa trådalger i akvariet kan du vidta följande åtgärder:

 1. Kontrollera näringsämnen: Minska övergödning genom att ge rätt mängd mat till fiskarna och undvika överutfodring. Överflödiga näringsämnen, särskilt kväve och fosfat, kan främja trådalgers tillväxt.
 2. Förbättrad vattenomsättning: Se till att akvariet har tillräcklig vattenomrörning och filtrering. En effektiv cirkulation hjälper till att förhindra ansamling av näringsämnen och minskar trådalgers tillväxt.
 3. Manuell borttagning: Använd en algborste eller -trasa för att manuellt ta bort trådalger från ytor i akvariet. Var noga med att rengöra verktygen noggrant för att förhindra spridning av alger till andra delar av akvariet.
 4. Införa algnäringstävlande växter: Vissa växter, som snabbväxande och näringsämneskrävande växter, kan konkurrera med trådalger om näringsämnen. Genom att introducera sådana växter kan du hjälpa till att kontrollera trådalger.
 5. Använda kemiska medel: Vissa kemiska algicider kan vara effektiva för att bekämpa trådalger. Det är dock viktigt att följa instruktionerna noggrant och vara medveten om eventuella effekter på andra organismer i akvariet.

För att förebygga framtida problem med trådalger är det viktigt att upprätthålla en balanserad miljö i akvariet genom att kontrollera näringsämnen, optimera vattenomsättningen och undvika överutfodring. Genom att vidta dessa åtgärder kan du bekämpa trådalger och upprätthålla ett hälsosamt och attraktivt akvarium.

Cyanobakterier, också kända som blågröna alger eller blåalger, är inte riktiga alger utan snarare bakterier som kan orsaka problem i akvarier. De uppstår vanligtvis på grund av näringsobalans, dålig vattenomsättning och låg syrehalt i akvariet. För att bekämpa cyanobakterier i akvariet kan du vidta följande åtgärder:

 1. Kontrollera näringsämnen: Minska övergödning genom att ge rätt mängd mat till fiskarna och undvika överutfodring. Överflödiga näringsämnen, särskilt kväve och fosfat, kan främja tillväxten av cyanobakterier.
 2. Förbättrad vattenomsättning: Se till att akvariet har tillräcklig vattenomrörning och filtrering. En effektiv cirkulation hjälper till att förhindra ansamling av näringsämnen och minskar cyanobakteriernas tillväxt.
 3. Manuell borttagning: Manuell borttagning av cyanobakterier kan vara nödvändig. Använd en sifon eller en algborste för att försiktigt ta bort dem från ytor i akvariet.
 4. Förbättra syrehalten: Se till att akvariet har tillräckligt med syre för att skapa ogynnsamma förhållanden för cyanobakterier. Öka syrehalten genom att använda en luftpump eller justera vattenomrörningen.
 5. Använda kemiska medel: Vissa kemiska behandlingar, som kopparbaserade ämnen, kan användas för att bekämpa cyanobakterier. Det är dock viktigt att följa instruktionerna noggrant och vara medveten om eventuella effekter på andra organismer i akvariet.

För att förebygga framtida problem med cyanobakterier är det viktigt att upprätthålla en balanserad miljö i akvariet genom att kontrollera näringsämnen, optimera vattenomsättningen och undvika överutfodring. Genom att vidta dessa åtgärder kan du bekämpa cyanobakterier och upprätthålla ett hälsosamt och attraktivt akvarium.

Mvh Susanne